General terms & conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden van BORGinsole B.V.B.A.

3110 Rotselaar, Torenstraat 89, KBO Nr. 887.561.480 , BTW Nr. BE 0887.561.480

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De consument heeft het recht aan BORGinsole mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Toepasselijkheid en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht gekend en aanvaard te zijn vanaf en door de bestelling.

Kopers (hierna steeds: kopers of, in het enkelvoud, koper) worden geacht professionele podologen – paramedici te zijn in de zin van artikel 22 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgen, het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van de handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast en het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van paramedische beroepen.

De kopers bevestigen en aanvaarden hierbij dat zij al onze producten kennen, dat zij aan de vereisten om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen voldoen, en dat zij desgevallend de nodige omstandige geneeskundige voorschriften hebben verkregen om de technische prestaties te doen die door het door ons geleverde worden bewerkstelligd.

De kopers zijn licentienemers van de geleverde software; zij kunnen kopers of huurders zijn van een scanner en afdruksysteem waarop de software betrekking heeft; zij zijn kopers van de functionele zolen (de Borginsole functionele zolen) die wij leveren.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hebben onze eigen verkoopsvoorwaarden steeds voorrang op de voorwaarden van de koper.

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor alle punten die niet door de afwijking gedekt zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. Octrooi

Wij zijn de exclusieve houders van alle rechten op i) het Belgische octrooi met nr. 1019005A3 en ii)- de Internationale Octrooiaanvraag met nr. WO2011061714.

Zowel de hardware als de software, als het eindproduct, de Borginsole functionele zolen, zijn begrepen in deze octrooien, en zijn gekend en aanvaard door de koper.

Wij zijn eveneens de exclusieve houders van alle rechten op de handelsnaam en het merk BORGINSOLE.

De koper verbindt er zich toe nooit een inbreuk te zullen begaan op i) de bepalingen van voormelde octrooien en ii) voormelde handelsnaam en merk

3. Producten en gebruikswijzen

Algemeen:

Wij werken op last van de koper en onder diens verantwoordelijkheid als podoloog.

Wij leveren onder meer hardware (scanner en afdruksysteem) en daarin geïntegreerde software (tezamen: de goederen). De hardware wordt aan de koper verkocht (of, voor zover het de scanner betreft, verhuurd indien zo overeengekomen tussen partijen); voor de software ontvangt de koper een niet-exclusieve licentie tot gebruik in België, waarvoor alle royalties worden betaald bij de levering van de hardware. De hardware en software dienen te worden gebruikt voor de doeleinden die gekend en aanvaard zijn door de koper en naar onze instructies.

De licentie geeft geen recht tot enige verandering van de software. Alle updates, upgrades of veranderingen dienen door ons te worden gedaan of voorafgaand schriftelijk toegestaan te worden. De software mag niet verder in sublicentie worden gegeven tenzij voorafgaand schriftelijk door ons toegestaan.

De licentie mag zonder notificatie worden geannuleerd bij een overtreding van de bepalingen van deze overeenkomst, en met name bij wanbetaling, alsook, zie verder, in de omstandigheden van 16.

De koper erkent dat hij geen andere rechten heeft dan deze verkregen uit de licentie.

Onze handelsnamen en merken zijn niet de eigendom van de koper en mogen door deze slechts met onze
voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt, naar onze instructies.

(a) Scanner en afdruksysteem, en geïntegreerde software

De goederen worden geleverd met het CE label. De koper verbindt zich ertoe zelf geen wijzigingen aan te brengen aan de hard- of software. Elke installatie gebeurt steeds en enkel door onze eigen medewerker of lasthebber. De koper is verantwoordelijk om de goederen steeds op een veilige en stabiele plaats te houden. De koper dient zelf in te staan voor het aanbrengen van de nodige veiligheidsmaatregelen ten aanzien van patiënten bij het nemen van een afdruk en scan. De koper dient ervoor te zorgen dat alle personen zich op minstens één meter afstand van de Digitizer bevinden op het moment dat de laser scanner beweegt. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het nemen van een afdruk en scan. De goederen mogen slechts worden aangesloten, en aangesloten blijven, met de door ons geleverde stroomkabel, en aan een PC worden gekoppeld met de door ons geleverde USB kabel. Elk probleem met andere kabels is voor rekening van de koper.

De ‘dongle key’ veruitwendigt de software licentie. Bij verlies of beschadiging er van wordt een nieuwe licentie aangerekend.

Een herinstallatie kan dienen te gebeuren door verandering van een PC of verandering van locatie, of om andere redenen.
Een herinstallatie dient steeds door ons te gebeuren, en, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is op kosten van de koper en op diens risico. De kosten zijn inclusief werkuren en verplaatsingskosten, indien de herinstallatie buiten de zetel van Borginsole dient te gebeuren.

De plaats van een herinstallatie is schriftelijk overeen te komen voorafgaand aan enige herinstallatie.

(b) Scans en invulbladen

Scans en invulbladen dienen te worden aangemaakt en verstuurd zoals van tijd tot tijd geïnstrueerd door ons. Vergissingen door de koper zijn voor diens rekening en dienen in ieder geval binnen één werkdag te worden gemeld aan design@borginsole.com om nog te worden in overweging genomen, maar wij garanderen niet dat zij nog kunnen worden uitgevoerd.

(c ) Opslag van digitale bestanden

Scans worden voor de koper 50 dagen bijgehouden, freesklare zolen (ncp files) vijf jaar.

(d ) Borginsole functionele zolen

Wij leveren functionele zolen, gemaakt op basis van de scans en invulbladen die ons door de koper worden
overgemaakt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de instructies die ons door de koper worden bezorgd. Wij staan enkel in voor het maken van zolen conform de scans en invulbladen van de koper. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor gebruik van Borginsole functionele zolen in omstandigheden die niet door ons worden aangeraden, zoals bijvoorbeeld bij open schoenen.

(e) Functionele zolen, Tweede paar en verdere paren

Een extra bestelling van Borginsole functionele zolen wordt geleverd zonder tijds- of prijsgarantie. De prijs voor een identiek extra paar kan enkel gelden bij een identiek extra paar op basis van een oorspronkelijk paar van maximum drie jaar oud, met enkel mogelijke afwijking van hardheid materiaal en/of kleur.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van de scans en de invulbladen maakt een verwerking van persoonsgegevens uit.

De koper erkent en bevestigt dat hij de verantwoordelijke is voor deze verwerking. Wij zijn de verwerker en handelen steeds in opdracht van de koper.

De koper bevestigt dat hij volledig conform aan de relevante wetgeving handelt, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij bevestigen dat wij de persoonsgegevens enkel zullen gebruiken om de functionele Borginsole zolen te kunnen leveren. Wij bevestigen eveneens dat wij de gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen. Wij zijn in dit verband enkel aansprakelijk voor zware fout en opzet.

5. Offerte en bevestiging van de bestelling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elke aan ons overgemaakte bestelling verbindt de koper, doch verbindt ons slechts na onze schriftelijke bevestiging ervan.

Eventuele onjuistheden in onze bevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te
worden binnen 8 dagen na datum van onze bevestiging.

6. Bijzondere bepaling m.b.t. de prijs van de Hard- en Software

Wij leveren de hierboven vermelde hard- en software aan voor de koper bijzonder voordelige prijzen. Als tegenprestatie verbindt de koper er zich toe om enkel bij ons functionele zolen aan te kopen. Ter controle van deze tegenprestatie werd in de software een functionaliteit ingebouwd. Indien Borginsole vaststelt dat de koper elders functionele zolen aankoopt, zal zij de koper daar in eerste instantie over berichten per aangetekend schrijven.

Indien zij een tweede maal vaststelt dat de koper elders functionele zolen aankoopt, behoudt zij zich het recht voor om de koper een andere prijs aan te rekenen voor hard- en software. Deze andere prijs wordt vermeld in de offerte.

De koper kan ook zelf te allen tijde aan Borginsole melden dat hij verkiest om de functionele zolen niet langer exclusief bij Borginsole aan te kopen. Het gevolg daarvan is dat de koper automatisch de andere in de offerte vermelde prijs zal verschuldigd zijn voor de hard- en software.

7. Monsters, beschrijving

Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, niet aansprakelijk gesteld worden wegens de ongeschiktheid van onze producten voor andere dan de specifieke doeleinden waartoe ze bestemd zijn en die door de koper gekend en aanvaard zijn.

8. Leveringstermijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend
doch nooit bindend.

Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens onze grove fout, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In dat geval komt slechts de directe schadevergoeding in aanmerking, en in elk geval zal het bedrag van deze schadevergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden.

Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals, zonder beperking, oorlog, onlusten, brand, overstroming of andere vormen van vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer, ziekte onder ons personeel, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis door gebrek aan nutsvoorzieningen of anderzijds, tekortkoming door onze onderleveranciers, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een einde genomen hebben mits nadien binnen een opnieuw overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding of kosten zal kunnen laten gelden.

9. Transport, risico en afneming

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds af fabriek of depot, naar onze keuze, en is de verzending of het transport steeds voor rekening van de koper, tenzij anders vermeld.

Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats, franco of Fob verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de koper.

Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na onze terbeschikkingstelling.

Is dit niet binnen deze of de bijzonder bedongen termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling voor te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen.

In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs, alle uit deze maatregel voorvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verkoop.

10. Eigendomsvoorbehoud bij verkoop

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van onze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten en intresten heeft voldaan.

De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde hardware op geen enkele wijze beschikken: meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

Bij verhuring van een scanner als deel van de hardware is er nooit enige eigendomsoverdracht in hoofde van de scanner.

11. Stellen van zekerheid en schorsing van levering

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te eisen.

Zolang deze garantie niet gesteld geworden is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen voor andere reeds ontvangen leveringen.

12. Klachten

Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende 8 dagen na levering of veronderstelde afname, door schriftelijke klacht aan ons.

Verborgen gebreken dienen binnen de 8 dagen na hun ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld.

Wij zullen steeds een redelijke termijn mogen hebben om de klacht te onderzoeken, inclusief de goederen te inspecteren waar zij zich bevinden.

Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kostenloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding of kosten, uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn.

Wij staan niet in voor normale slijtage aan producten of onderdelen of voor schade die het gevolg is van gebruik buiten het door het door koper gekende en aanvaarde, of door veranderingen of montages door de koper of derden uitgevoerd.

13. Voortverkoop van aangekochte hardware

In geval van door ons schriftelijk en voorafgaandelijk toegestane voortverkoop van aangekochte goederen verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken.

In elk geval aanvaardt de koper om ons te vrijwaren voor alle gevolgen, welke ook, van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht over het gekochte en die meer zouden zijn dan de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.

Enige voortverkoop van hardware maakt een einde aan de software licentie tenzij anders wordt overeengekomen (zie verder onder 16.)

14. Prijzen

Indien tussen het tijdstip van onze bevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan – zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg is van onze grove fout – onze kosten gestegen zijn ingevolgde veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van lonen, verhoging van de prijs der grondstoffen, verhoging van de door onze leveranciers aangerekende prijzen of ingevolge maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 10%. Is dit wel het geval, dan zullen wij dit aan de koper melden en dan zal de koper, indien hij zulks verkiest, binnen de 8 dagen na de melding schriftelijk aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding of
kosten aanspraak te kunnen maken.

15. Betaling

Een splitsing wordt gemaakt voor hardware en software, en voor de Borginsole functionele zolen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen van elke aard inbegrepen, te geschieden te Rotselaar, zonder kosten voor ons en zonder korting, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden.

De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar.

De betalingverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van enige klacht betreffende de goederen uit deze overeenkomst of voor andere goederen.

16. Wanbetaling

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente opbrengen van 12% per jaar vanaf factuurdatum. Bovendien zal elk vervallen bedrag van rechtswege en zonder notificatie vermeerderd worden met 15%, met een minimum van € 37,18, als forfaitaire vergoeding, onverminderd ons recht om verdere vergoedingen en kosten te vorderen. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt al onze andere openstaande facturen van rechtswege en zonder notificatie onmiddellijk opeisbaar.

17. Verbreking

Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan ons recht om, in geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen.

18. Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan BORGinsole mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de BORGinsole klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan BORGinsole, Torenstraat 89, 3110 Rotselaar.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

19. Einde van de overeenkomst

Er wordt aan de overeenkomst van rechtswege en zonder notificatie of ingebrekestelling door ons een einde aan gesteld bij wanbetaling of verbreking.

De overeenkomst vervalt eveneens van rechtswege en zonder notificatie doordat de koper geen podoloog meer is in de zin van de hoger aangehaalde regelgeving, door de overtreding van deze regelgeving door de koper, bij het faillissement van één van de partijen, of bij het beroep van één van hen op de wet continuïteit ondernemingen, door een beslissing tot vereffening van één van hen, door een beroep door de koper op enige collectieve schuldenregeling alsook door de voortverkoop van de goederen door de koper en bij haar vernietiging om welke reden ook.

De koper kan door een schriftelijke opzeg van één jaar een einde maken aan de overeenkomst. Tijdens de opzegperiode blijven het te factureren, bijvoorbeeld wegens huur, of voor de levering van Borginsole functionele zolen, betaalbaar.

20. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is uitsluitend op deze overeenkomst van toepassing.

Alle geschillen over de interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zullen uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van Brussel.